Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Gelijkwaardigheid

Bij een beroep op gelijkwaardigheid moet ten genoegen van het bevoegd gezag worden aangetoond dat het bouwwerk of het gebruik daarvan ten minste eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu biedt als is beoogd met het betrokken voorschrift. Dit betekent dat bij elk beroep op gelijkwaardigheid moet worden getoetst aan alle peilers die bij een bepaalde prestatie-eis een rol spelen. 

Op grond van de gelijkwaardigheidbepaling mag u op een andere manier aan de brandveiligheid voldoen, dan het Bouwbesluit voorschrijft (het gaat dan om voorschriften in hoofdstuk 2 tot en met 7). Zo kunt u bijvoorbeeld meer ontwerpvrijheid en ruimte krijgen voor innovatieve oplossingen in een gebouw.

Gelijkwaardigheid moet u voldoende aannemelijk maken bij het bevoegd gezag, dus in de meeste gevallen bij uw gemeente. Doet u bij een vergunningaanvraag voor het bouwen of voor brandveilig gebruik van uw gebouw een beroep op gelijkwaardigheid, dan betrekt de gemeente die gelijkwaardigheid bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag of melding.

Veelal is een advies van een deskundige partij vereist. Wij kunnen u hierbij helpen.

Gelijkwaardigheid

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer